«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۲۱, چهارشنبه

از بس عوام الناس را براه راست ارشاد کردیم، خدا چشم مان را قیچ کرد

از بس عوام النّاس را براه راست ارشاد کردیم، خدا چشم مان را قیچ کرد. البته بازرگانان و سوداگران مان بحمدلله کم ترین نیازی به ارشادهای ما نداشته و همیشه در راه راست بوده اند؛ ولی هرچه بیش تر این عوام النّاس (زیر لب: خدا ذلیل شان کند انشاء الله!) را براه راست دعوت می کنیم، بیش تر به چپ می زنند.

از زبان وزیر پوشالی جان ننه اش «فرهنگ و ارشاد اسلامی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!