«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۲۳, جمعه

زهر چشمی از ترس و نومیدی و پریشانی از فرجامِ کارزار

گوش کنید! گفته های مجیدکاظمی، دادباخته به ستانده شدنِ جان بدست ششلول بندهای سرکوبگرِ از زندان، بهترین گواه بر آماجِ رژیم پوشالی خرموش های اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان برای زهرِ چشم گرفتن از توده های مردم بجان آمده و خانه نشین کردن شان است؛ زهر چشمی بی کم ترین نشانه ای از نیرومندی و پایداری که از ترس و نومیدی و پریشانی از فرجامِ کارزار!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!