«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱۰, چهارشنبه

ماهیت سوسیال دمکراسی! ـ بازپخشش

با چشمی گریان و لبی خندان به پیشواز آینده می رویم ...

این بار هم ما زیر بار رفتیم. چه کنیم؟ ما خاک بر سرها همیشه سنگ زیر آسیاب بوده ایم و باز هم خواهیم بود؛ ولی بدون ما کار آن ها پیش نمی رود و ما با اینکه هر بار آرای کم تری در گزینش ها بدست می آوریم و بر شمار هموندان ناهمداستان با سیاست حزب نیز افزوده می شود از نقش سازنده ی خود در این زمینه، خشنودیم! چه کنیم؟! با چشمی گریان و لبی خندان به پیشواز آینده می رویم ...

از زبان آن نُقلعلی:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اسپند ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/03/blog-post_74.html

زیرنویس تصویر:

«پس از پنج ماه سردرگمی سیاسی در آلمان، حزب چپ میانه ی ”سوسیال‌ دموکرات“ با همه ی ناهمداستانی های درون‌حزبی، سرانجام روز یکشنبه (۱۳ اسپند ماه ۱۳۹۶) شرایط همراهی در گروهبندی با حزب ”اَنگل مِرکل“ برای کالبد بخشیدن به دولت تازه در آلمان را پذیرفت.» بنیاد خبر به تاریخ ۱۳ اسپند ماه ۱۳۹۶ از «رادیو فردا»ست که از سوی اینجانب بازنویسی شده است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!