«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۳, دوشنبه

عجب گُهی خوردیم با این «برجام»! ـ بازانتشار

از زبان مردک دَبَنگِ نامور به «رهبر»:

عجب گُهی خوردیم با این «برجام»! کار را آسان پنداشتیم؛ ولی چنین از آب درآمد! اکنون هم که انشاء الله راهی جهان باقی هستیم، تازه از سیاست چیزهایی دستگیرمان می شود. تازه معنای آن که می گفتند: «سیاست پدر مادر ندارد» را درمی یابیم!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_446.html 

«در برجام دشمن القا می کرد اگر توافق حاصل شود، دشمنی ها برطرف می شود. توافق کردیم؛ اما دشمنی ها بیشتر هم شد.» برگرفته از تارنگاشت مردک دَبَنگ، ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶ در پیوند زیر:

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37933

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!