«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

کارفرمای نیشکرهفت تپه به تعهد خود به شورای تامین شهرستان شوش وپرداخت حقوق طبق جدول تنظیمی عمل نکرد

بدنبال اعتصابات اخیرکارگران شرکت درخصوص پرداخت نشدن ۴ماه حقوق کارگران رسمی و۶ماه حقوق کارگران روزمزد،طی جلسه ای باحضورکارفرما نیشکرواعضائ شورای تامین جدول زمانبندی جهت پرداخت حقوق معوق کارگران تنظیم شده است که طبق این صورتجلسه کارفرمای این شرکت میبایست جهت بروزرسانی حقوق درتاریخهای ۱۴و۲۸ اذر و دی ماه ۴حقوق پرداخت نمایدتا

مسئولین محترم شهرستان شوش واعضائ شورای تامین بدانندکه کارفرمای ناکارامدوناتوان باعث بستن جاده واعتصابات کارگران نیشکراست ونسبت به پرونده سازی تلاش نکنندوبجای ان جهت بازگرداندن شرکت به دولت فعالیتشان رامتمرکز کنند کارگران چیزی برای ازدست دادن ندارندوزندگی درزندان برای انها بهترازشرکتی است که بانصب دوربین به پادگان تبدیل شده وروزانه بصورت گروهی یا کارگران به کمیته انضباطی فرستاده میشوندیا اخراج وتعلیق اند گویی کارگران به کارفرما بدهکارهستند

.ازمسئولین شهری.استانی وکشوری میخواهیم نماینده محترم شهرمان رادرجهت بازگرداندن شرکت به دولت یاری کنند درصورت ادامه این وضعیت کارگران وخانوادهایشان خودهمچون سیلی عظیم واردعمل خواهندشد واین غاصبان راازشرکت بیرون خواهندکردما این حق رابرای خودقائل هستیم درصورتیکه مسئولین مربوطه بخصوص دولت روحانی وسازمان خصوصی سازی ازخواب غفلت بیدارنشوندوصدای شکم گرسنه ماوخانوادهایمان رانشنوند بااعتراض وتحصن خارج ازشرکت وجلوی فرمانداری خشم خودرابه انها اعلام کنیم.

دیگرحتی نان قرضی به ما داده نمیشودو درواقع درتحریم اقتصادی نظام سرمایه داری قرارداریم .اقای روحانی گفته میشوداین افرادبه برادرجنابعالی وجهانگیری وصل بوده واحتمالا دراین واگذاری دخیل (شایدهم سهیم)بوده اند.شمابااین واگذاری اقدامی کردیدکه کمترازحمله نظامی صدام به شهر نیست واقتصادشهرستان شوش وشهرهای اطراف رافلج کردیداین عمل شما خودسوزی سازی است نه خصوصی سازی .

درپایان ضمن محکوم کردن سیاستهای غلط دولت درواگذاری غیرکارشناسی شرکت نیشکرهفت تپه ودیگرشرکتها به بخش خصوصی ناتوان وناکارامدخواستارحضورهیاتی ازدولت وسازمان خصوصی سازی وتحقیق وتفحص مجلس جهت بررسی شرایط و وضعیت موجودکارگران واداره این شرکت هستیم اقدامی که مردم این منطقه را به برده تبدیل کرده ومارابه دوران بربریت برده رانمیپذیریم لذاسریعا اشتباه خودراجبران کرده ومارابیش ازاین تحت فشاراقتصادی وروحی وحیثیتی قرارندهیدماهم حق حیاط داریم.

جمعی ازکارگران نیشکر هفت تپه

برگرفته از تارنگاشت «اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!