«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آذر ۱۷, جمعه

خوش رقصی را از این سگ بیاموزید تا در هر دو جهان کامروا باشید! ـ بازانتشار

آن هنگام که این ویدئوی زیبا را همراه با متن افزوده روی آن درج کرده بودم، برخی پرخاشجویان «ولایت آقا» که شاید پرخاشجویی چند تایی از میان شان از سرِ راستی نیز بود، واکنش های تندی نشان دادند.

خوب! آیا هنوز هم سخنی برای گفتن دارند؟ آیا هنوز هم سرخ و بور می شوند که نه آقا، رهبر آسمانی ریسمانی ما از کون فیل بر زمین افتاده و یکی از دردانگان الله در عرش آسمان هفتم است؟ آیا هنوز هم رگ گردن نشان می دهند؟

دیدید که در خوشرقصی روی دست این سگ زدند!

ب. الف. بزرگمهر هژدهم امرداد ماه ۱۳۹۴

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/08/blog-post_33.html

https://youtu.be/ZH_zYH6ChbU


http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/10/blog-post_31.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!