«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ دی ۱۰, یکشنبه

بیشرف ها در این سو آسوده تر آدم شکار می کنند!

بیشرف ها در دورود لرستان بسوی مردم پرخاشگر تیراندازی کردند. آنگونه که در خبرها آمده، دو یا سه جوان کشته شده اند. در ویدئوی زیر، تن خونین یکی دو تن از این جوانان که روی دست برده می شوند، دیده می شود.

مرگ بر رژیم دزدان اسلام پیشه!


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!