«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

گامی تازه در راستای بریدن و زدودن یارانه ها!


نوشتار ـ نگاره ای از شیوه ی پرداخت یارانه در دوره ی پیشین با دوره ی کنونی درج کرده و به این بهانه، دوره ی احمدی نژاد را به پندار خود ستوده است.  «گوگل پلاس»

گرچه در سنجشی نسبی با شیوه ی پیشین، می توان بروشنی به ناشایست بودن شیوه ی تازه، بویژه در خوار و کوچک شمردن شمار بسیار مردمی که گذران زندگی شان به دریافت این یارانه ها بستگی دارد، پی برد و دایره ی دریافت کنندگان نیز بسته تر شده است، ولی نکته ی چشمگیر در این باره، پیوستگی شیوه ی تازه ی پرداخت یارانه با شیوه ی پیشین با آماج بریدن و زدودن گام بگام یارانه هاست؛ نه برتری نهادن آن یک بر این یکی و به این بهانه برکشیدن یکی از اجرا کنندگان پیگیر رهنمودهای نهادهای اقتصاد امپریالیستی! این یکی نیز که تازه پا در جای پای آن یکی نهاده، کار وی را پی می گیرد!

می نویسم:
بی جهت این یکی را در برابر آن یکی نگذارید؛ کار این یکی پیگیری کار آن یکی و کار هر دو اجرای موبموی رهنمودهای بنگاه های جهانی اقتصاد امپریالیستی (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و «لیبرالیزاسیون» اقتصاد ورشکسته ی ایران به سود سرمایه داری بزرگ جهانی بوده و هست! تفاوت ها، بسیار ناچیز و آنجا که شدت یابند پیامد تراز نیروی طبقاتی در جامعه ی ایران و نیز برآیند نیروهای جهانی است؛ نه چیزی بیش از آن.

باید با همه ی توان، جلوی این روند را که سرانجام به تکه تکه شدن سرزمین ایران و فاجعه ای بس بزرگ تر از آنچه درعراق و افغانستانِ پاره تن مان و نیز لیبی و سایر جاها رخ داده، خواهد انجامید، ایستاد و این رژیم ضدملی و تبهکار را سرنگون نمود.

راهی دیگر برجای نمانده و آنچه می نویسم نه از روی احساس که از زمینه ای علمی ـ پژوهشی ریشه می گیرد.

ب. الف. بزرگمهر    نهم دی ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!