«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ دی ۱۰, سه‌شنبه

ارتش و سپاه باید بگویند: جانم فدای مردم!


...  و جانم فدای مردم به آرش سرنگون نمودن رژیم تبهکار جمهوری اسلامی و سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی به سود توده های سترگ کار و زحمت، کارگران، دهگانان و سایر زحمتکشان و نیز به فرجام رساندن خواست های برحق خلق های ایران زمین است!

هر روز که می گذرد، حاکمیت تبهکارِ اسلام پیشه، ایران و ایرانی را بیش تر در منجلاب و باتلاق تیره روزی و بدبختی فرو می برد و فرجامِ کار، جز تکه تکه شدن ایران زمین، گسستن پیوندهای تاریخی خلق های آن، جنگ برادرکشی و چنگ اندازی آسان تر نیروهای اهریمنی بیگانه بر سرزمین مان نخواهد بود.

رژیم پوسیده و ورشکسته ی جمهوری اسلامی به هر رو رفتنی است؛ و چه بهتر که بدست توانای مردم ایران سرنگون شود! اگر دیر بجنبیم ... 

ب. الف. بزرگمهر   دهم دی ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!