«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

جان به جان شان کنی، آماده اند برایت الگوی زیست مسلمانی و این ها بنویسند ... ـ بازانتشار

تا همین سی چهل سال پیش، «اصول» و «الگوی زیست مسلمانی» از چنین چیزهایی می آغازید و با چیزهای دیگری چون «هوای برادر مسلمان خود را داشته باش!»، پی گرفته می شد:
با پای چپ به آبریزگاه مرو! آهنگ هر کاری می کنی، بگو: انشاء الله! و اگر نشد، بگو: خدا نخواست؛ و ...

پس از انقلابی که میوه های آن را دزدان اسلام پیشه خوردند و پروار شدند، آن اصول گام بگام رنگ و بوی دیگری بخود گرفت و حتا در کالبد «الگوی زیست مسلمانی» که گویا برادرانی ویژه کار، پنج سال آزگار برای آمایش آن عرق ریخته بودند، جان گرفت. اصول و الگویی که گویی نه برای آن دزدان میوه چین که برای دیگران آماده شده بود.

بفرمایید! این هم اصول و الگویی تازه، این بار درباره ی «اینترنت» و «چت بازی» و این ها:
برادر! خواهر! پهنای باندِ دیگران را ارژ بنه! هر گُ.. که هستی، باش! خودت را خوب نشان بده! از برتری ناشناس بودن، سود ببر! ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/01/blog-post_46.html 

***

اصول بنیادین اخلاق اینترنتی

اصل ۱: آدمی را در یاد داشته باش! با دیگران همانگونه رفتار کن که می خواهی دیگران با تو آنگونه رفتار کنند.

اصل ۲: به همان منش هایی که در زندگی راستین داری، هنگام «برخط بودن» («online») وفادار باش!

اصل ۳: آگاه باش در کدام بخش از فضای مجازی هستی! اصول بنیادین اخلاق اینترنتی در فضای «سایبر»ی از قلمرویی به قلمروی دیگر جداست.

اصل ۴: وقت و پهنای باند دیگران را ارژ بنه!

اصل ۵: وقتی برخط هستی، خودت را خوب نشان بده! از برتری ناشناس بودن، سود ببر!

اصل ۶: دانش ویژه کاری ات را با دیگران بخش کن!

اصل ۷: کمک کن تا شعله ی جنگ مهار شود! شعله ور کردن جنگ، رفتاری است که مردم هنگامی از خود نشان می دهند که باوری استوار بی هیچ نشانی از واپس نشینی از آن باور می بینند. چیزی می نویسید که دیگران چنین پاسخ هایی به آنها می دهند:
اوه، بی خیال! بگو ببینیم واقعا چی فکر می کنی؟!

اصل ۸: حریم خصوصی دیگران را پاس دار!

اصل ۹: از نیروی خود بهره وری نابجا نکن!

اصل ۱۰: اشتباهات دیگران را ببخش!

من که شهروند جهان بی مرز مجازی هستم، این اصول اخلاقی را در فضای اینترنت پاس می دارم و از شما نیز می خواهم بر پایه ی این اصول با من رفتار کنید و بنویسید.

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ چند جایی از آن را نیز اندکی پیراسته ام.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!