«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۳۰, یکشنبه

گرامی میهن مان را گام بگام به گاوی شیرده، دگردیسیده و می دیسند ... ـ بازانتشار

نوشته ی زیر، بخشی از یک گزارش درباره ی کوشش شغال های اروپای باختری برای راه اندازی نهاد مالی تازه ای است که از راهِ آن، داد و ستدهای مالی با رژیم موش های توسری خورِ اسلام پیشه ی همچنان فرمانروا بر ایران، پس از آغاز تحریم های گسترده تر «یانکی» ها در نیمه ی آبان ماه امسال، پی گرفته شود.

بگمان من، نه چنان کوششی از دیدگاه سیاسی آنچنان راستین است و نه از زمینه ی کاربردی درخور برای «جابه‌جایی اعتبار در این نهاد مالی واسطه»۱ برخوردار؛ زیرا چنانچه چنین کاری شدنی بود، نیازمند راه اندازی نهاد مالی تازه ای با پسوند گولزنکِ «ویژه» (در گزارش: «نهاد مالی خاص») نبود و می شد با اندک دگرگونی در شیوه ی کارکردِ نهادهای مالی کنونی که شمار آن ها بر من روشن نیست به چنان آماجی دست یافت؛ «بانک تجارتی ایران و اروپا»  (EIHB) یکی از اینگونه نهادهاست که چندی پیش، درخواست رژیم دزدان اسلام پیشه برای برداشت ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد از سپرده ی «بانک مرکزی ایران» در آنجا با دگرگونی بی درنگ مقررات در «بانک فدرال آلمان» روبرو شد و ناکام ماند.۲ از سوی دیگر، همین «جابجایی اعتبار» که به هر رو از زمینه ای مادّی و زمینی برخوردار است و هیچگونه هماوندی با آسمان و ریسمان و اینا ندارد، می تواند بسادگی از سوی سامانه های بانکی جهانی شده که در آن، «یانکی» ها به شَوَندهای گوناگون پایه ای و روبنایی دست برتری دارند، ردیابی شده و بگاه بایسته،۳ تحریم هایی را دربرگیرد. از همین فشرده و تا همینجا که بیش تر به آن نمی پردازم، می توان سویه ی تلخ و طنزآمیز روند کنونی را باریک تر دریافت. بزبانی ساده تر و بیش تر گوش آشنا برای ما ایرانیان، به این می ماند که نامادری یا ناپدری یا در اینجا باریک تر: پدرخوانده ای هفت خط، کودکِ کاری آلوده به همه گونه بزهکاری ها و تبهکاری های کوچک و بزرگ را پس از چندین بار گوشمالی، توبیخ کند و هر چه از فروش مال و منال ربوده شده از خانه ی پدری (همانا «بیت المال» بزبان کژدم گزیده ی مادربخطاهای روزگار!)،  جیب بری و گدایی (خُمس و زِکات و سهم امام و اینا) درآمد داشته را از وی بگیرد و تنها به اندازه ای به وی سهمی چون پول تو جیبی بدهد که سور و سات خودش روبراه شود و از آن برجسته تر، بتواند تبهکاری های یاد شده را همچنان پی گیرد.

به این ترتیب، نخستین پرسشی که برمی خیزد این است که چه کاسه ای زیر نیم کاسه ی «نهاد مالی خاص» نهفته است؟ پرسشی که پرسش های دیگری نیز برمی انگیزد:
آیا شغال های اروپای باختری در همدستی با «یانکی» ها، در جایگاه گاومیش۴ بیشه ی سرمایه داری امپریالیستی به چنین ترفندی دست یازیده و گونه ای بخش بندیِ کار، میان شان پیشاپیش به انجام رسیده یا چنین روندی تا اندازه ای هم شده، پیامد سرکشی و دوری جُستن نسبی شغال ها از گاومیش و زمینه سازی برای از آنِ خود نمودن بخشی از بیشه به یاری جَک و جانورانی دیگر چون خرس روسی و پاندای چینی است؟

با آنکه آن شغال های آبزیرکاه، بگمانم هنوز تا اندازه ای بسیار، ناچار به پیروی از شیر پیشین و گاومیش کنونی بیشه اند، روند دوم نیز که گونه هایی از برآورد نیرو و آزمایش برای یافتن راه هایی دیگر را دربر دارد، نقش هم اکنون کمرنگی بازی می کند؛ تا آینده چه زاید.

پرسش دیگر، چگونگی بدرازا کشیدن و چشم انداز چنان روندی است که پاسخ به آن، در سنجش نسبی با پرسش پیشین، می پندارم آسان تر باشد. با بدیده گرفتن اوضاع سخت ناگوار و بیم برانگیز ایران، بُرد چنان روندی نمی تواند چندان دامنه دار باشد؛ زیرا رژیم ضد خلقی و زنهارخواه موش های سگ مذهب، گرفتار در بن بستی که خود بیش از همه در پدید آوردن آن نقش داشته اند، چون ژاندارم کشورهای امپریالیستی به سرکوب توده های بجان آمده ی مردم ایران دست یازیده و کمر به نابودی همه سویه ی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی ایران زمین بسته است. همزمان با چنین پدیده ی تاکنون بی همتایی که در سنجش با آنچه در سرزمین پاره تن مان، افغانستان روی داده و می دهد، بی هیچ جنگ و ایستادگی و پایداری که در آنجا همچنان گواهیم، روی داده و به کُرنش ها و «نرمش های قهرمانانه» ی یکی در پی دیگری «کیرِ خرِ نظام» و کلِّ نظام سگ مذهب بسنده شده، بسیاری از کلان دزدان و نوکران کشورهای امپریالیستی از چندین سال پیش به این سو زمینه ی فرار بهنگام از کشور را نیز آماده نموده و نیک می دانند که نمی توانند برای زمانی دراز پایدار بمانند و بچاپند. بخش سترگی از همین گروه کلان دزدان در زمینه چینی بند و بست های آشکار و پنهان با نهادهای یکی از دیگری آلوده تر کشورهای امپریالیستی و ساخت و پاخت هایی چون آن نهاد ویژه، نقشی برجسته بر دوش داشته و دارند. به این ترتیب، آن کاسه ی زیر نیم کاسه از دید من، نمی تواند چیزی بیش از فراهم نمودن و شتاب بخشیدن هرچه بیش تر فرار سرمایه از ایران به اروپای باختری و جاهای دیگر باشد؛ و بخودی خود روشن است که پیگیری چنین روندی، همه ی زمینه های درخور برای پولشویی و دیگر تبهکاری های مالی که بویژه کلان دزدانِ تمرگیده در بالاترین جایگاه های "نظام سپندینه" به آن چشم دوخته اند را بیش از پیش فراهم می کند.

در همینجا این نکته را نیز بیفزایم که بسان پیمان ننگین و فراقانونی نامور به «هسته ای» و سپس «برجام» که در فرجامِ کار، دست نابکاران نابخرد فرمانروا یر کشورمان را در پوست گردو نهاد و گردن ایران را بزیر ساتور «قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملت ها» کشاند، بکار گیری دیگر دستپختِ کشورهای امپریالیستی به نام «اف‌. آ.‌تی.‌اف.» از «گروه ویژه اقدام مالی»، تنها بخشی از رژیم سگ مذهب و همراه با آن، توان نظامی ایران را نشانه گرفته و بگونه ای دلخواه و گزینشی از سوی آن اهریمنان و مزدوران شان در ایران، بکار گرفته خواهد شد. برای آنکه پر بیراه نگفته باشم، همین بس که سردمداران رژیم سر تا پا آلوده ی عربستان زیر چکمه ی خاندان سعودی و بسیاری دیگر در دَم و دستگاه دیوانسالاری خود کشورهای امپریالیستی و حتا کلان دزدانی چون محمود خاوری را نمونه بیاورم که هیچگاه مورد بازخواست آن گروه "ویژه" یا گروه "ویژه" ی دیگری قرار نگرفته و نمی گیرند؛ در حالی که همه ی آن ها به تبهکاری های بزرگ مالی و از آن میان، پولشویی آلوده اند. اینکه «کیرِ خرِ نظام» در حالیکه در کردار به آن تن داده، ولی همچنان نمایش مخالف خوانی می دهد، نشان از درماندگی رژیمی دست بسته در برابر امپریالیست ها و سایر زورمندان جهان دارد.۵ نمودی آشکار از چنین درماندگی را در گزارش برگرفته ی زیر نیز گواهیم که به آرش آماده نمودن اوضاع برای چنگ اندازی نظامی به کشوری بی سر و سامان و از هر سویه ناتوان و درمانده در آینده ای نه چندان دور دارد؛ کشوری که هم اکنون از بسیاری سویه های اقتصادی ـ اجتماعی به چنگ شان افتاده و آنچنان ناتوان و حتا درمانده شده که به عنوان نمونه ای چشمگیر، رهبری بخشی از بندر چابهار خود را به کشوری بیگانه می سپارد، در گام های پسین به چنگ اندازی بیگانگانی تا بُن دندان ساز و برگ یافته به جنگ ابزار نیز تن خواهد داد و بیگمان، سر ریزه خوارانی در پیرامون ایران و از آن میان، بی هیچ گمان و گفتگو، روسیه مافیایی نیز بی کلاه نخواهد ماند. همه ی این ها رویهمرفته به آرشِ تکه تکه شدن ایران یا در خوش بینانه ترین برخورد، گونه ای بخش بندی منطقه های نفوذ، چون آنچه میان روسیه تزاری و انگلستان به انجام رسید، خواهد بود.

پیش تر در یادداشنی طنزآمیز از زبان آخوند پفیوز امنیتی، حسن فریدون روحانی شده از آن میان، آورده بودم:
«... انشاء الله کار را بگونه ای پیش خواهیم برد که در پایان یکی از ”برجام“ ها این ولایت نیز چون ”هاوایی“ به یکی از ایالت های ممالک محروسه ی ”شیطان بزرگ“ تبدیل شود و همه ی دشواری های ما به خواست پروردگار به پایان برسد.»۶ آن قرارداد ننگین و فراقانونی با همه ی زیان های سترگ و سرافکندگی تاریخی پیامد آن برای ایرانیان، خوشبختانه نافرجام ماند و کودک پا به جهان نهاده از دلِ «دولت زهدان اجاره ای»، چندان نزیست که بر بنیاد آن حرامزادگی، کودکان حرامزاده ی دیگری، آنگونه که بویژه بازوی بورژوالیبرال رژیم سگ مذهب، شکم کارد خورده ی خود را برای ببار نشستن آن، صابون مالیده بود، زاده شوند؛۷ ولی با بر پا ماندن رژیم از درون گندیده و از چندین سال پیش به این سو سزاوار سرنگونی، روند شوم آغاز شده با زیر پا نهاده شدن «اصل ۴۴ قانون اساسی»، سویه ای دیگر یافت و به اینجا رسید که جلوی دیدگان همگی مان است. آنچه پیش تر به طنز نوشته بودم و اندک مایه ای از واقعیتی هنوز آشکار نشده را دربر داشت، اینک رنگ بیش تری از واقعیت بخود می گیرد؛ واقعیتی سخت ناگوار و نگران کننده برای آینده ای که دیگر چندان دور نیست:
گرامی میهن مان با همه ی دستاوردهای رویهمرفته درخشان تاریخی اش را گام بگام به گاوی شیرده که بود و نبودش به خواست پدرخواندگانی هفت خط بستگی می یابد، دگردیسیده و می دیسند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/09/blog-post_29.html

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از گزارش «طرح اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با ایران از طریق یک نهاد مالی خاص»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»

۲ ـ در پی تصمیم ایران به انتقال ۳۰۰ میلیون دلار به شکل نقد از بانک فدرال آلمان به این کشور، این نهاد مقررات عمومی خود را تغییر داد. بر اساس مقررات جدید، بانک فدرال آلمان موظف است در معاملات نقدی از طرف دیگر معامله برای به دست آوردن اطمینان در ارتباط با اهداف او درخواست اطلاعات کند. (برگرفته از «تارنگاشت «دویچه وله» دوم اوت ۲۰۱۸)

محافل دولتی آلمان اوایل ژوئیه گذشته تأیید کردند که جمهوری اسلامی می‌خواسته در اقدامی کم‌سابقه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از "بانک تجارتی ایران و اروپا" (EIHB) پول برداشت کرده و این میزان پول نقد را با هواپیما به تهران منتقل کند. گفته می‌شود که خواست جمهوری اسلامی برای برداشت پول از EIHB، به دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این بانک دولتی مستقر در هامبورگ آلمان برمی‌گردد. (برگرفته از گزارش دیگری در «دویچه وله» دوم اوت ۲۰۱۸)

۳ ـ «بگاه بایسته» به این شَوَند که زد و بندهای پشت پرده میان امپریالیست های اروپای باختری با امپریالیست های «یانکی» در این زمینه روشن نیست و همه ی آن ها بنا بر سرشت خویش، خواهان خشک شدن چنین سرچشمه ای نیستند؛ از همین رو، این گمانه که در همدستی با یکدیگر، چنین راهی را برای بازه ای از زمان تا آن هنگام باز نگاه دارند که «گاو»، هم به شَوَندِ فشار از درون و هم فشار حساب شده ی خودشان که از چندی پیش به این سو از دُم آن بالا رفته و روی آن سوار شده اند، بزانو درآمده باشد، گزینه ای منطقی بدیده می آید.

۴ ـ با بدیده گرفتن دَم و دستگاه کنونی دیوانسالاری «یانکی» ها برهبری لات بی سر و پای «یانکی» و یکی دو شَوَند دیگر، بگمانم کاربردِ «گاومیش» بجای «شیر» سزاوارتر است.

۵ ـ «آفرین آقا بیشعور! این بار مرا هم سیاه کردی»، ب. الف. بزرگمهر    هشتم اَمرداد ماه ۱۳۹۷ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_35.html

۶ ـ برگرفته از یادداشت «چون تخم دو زرده کرده ایم ...»، ب. الف. بزرگمهر  ۱۱ اسپند ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/03/blog-post_1.html

۷ ـ روند پی گرفته شده در گفتگوهای پنهان و آشکاری که در فرجام کار به ننگین ترین قرارداد تاریخ ایران انجامید، برای نگارنده که آن را با باریک بینی هرچه بیش تر دنبال می کرد با همه ی تلخی آن از برخی سویه ها بسیار آموزنده بود. با همه ی پنهانکاری ها و فریبکاری های دوسویه ای که در روند آن گفتگوها پی گرفته می شد، یکی از برجسته ترین نکته هایی که برایم روشن شد و تا اندازه ای شگفتی ام را نیز برانگیخت، دست اندر کار بودنِ کمابیش همه ی بازوهای رژیم زنهارخواه و گروهبندی های مردم خر کنی «اصلاح طلب» و «اصولگرا» و ... در سیاه بازی های بکار گرفته شده برای خام کردن مردم ایران بود. اینکه به عنوان نمونه، «کیرِ خرِ نظام» پس از پایان رسواییِ زیر پا نهاده شدن رسمی آن قرارداد فراقانونی و آشکار شدن هرچه بیش ترِ واقعیت تلخِ همچنان زیر ساتور ماندن گردن ایران که به همین شَوَند، ناچار به آویختن به کالبد بیجان قراردادی جان سپرده اند، جانکاهانه می کوشد تا گناه کار را بگردن این و آن بیندازد، فرومایگی و پستی بیمانند و نمونه وارِ «این حقیر» را می رساند و بس! 

***

طرح اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با ایران از طریق یک «نهاد مالی خاص»

دو رسانه‌ آلمانی روز جمعه، ۲۳ شهریورماه، در گزارش‌هایی اعلام کردند که آلمان و فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان‌ گذاشتن یک نهاد مالی خاص، ادامه دادوستد با ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشینگتن علیه تهران، میسر کنند.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از روزنامه اقتصادی هندلزبلات و نشریه اشپیگل چاپ آلمان منتشر کرد، این نهاد مالی واسطه‌ای به عنوان یک بورس معاوضه عمل می‌کند و می‌تواند از طریق معاوضه و انتقال اعتبارات مالی، امکان دادوستد بین طرف‌های اقتصادی ایرانی و اروپایی را فراهم آورد.

برای مثال، ایران می‌تواند محموله نفت خود را به شرکتی در اسپانیا بفرستد، اما پول ناشی از فروش این محموله به عنوان اعتبار نزد این نهاد مالی واسطه‌ای باقی می‌ماند تا اگر برای نمونه یک خریدار ایرانی از یک شرکت ماشین‌سازی آلمانی ماشین‌آلات می‌خرد، این دادوستد با اعتبار ناشی از فروش نفت ایران به شرکت اسپانیایی تسویه شود.

با عملیاتی شدن این نهاد مالی واسطه‌ای یا بورس معاوضه، بدون انجام عملیات بانکی معمول یا نقل و انتقال وجه نفت که مشمول محدودیت‌ها و اعمال تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت، دادوستدها و مبادلات از طریق جابه‌جایی اعتبار در این نهاد مالی واسطه انجام می‌گیرد.

سخنگوی وزارت اقتصاد و امور مالی آلمان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت:
این طرح یکی از چندین گزینه مدنظر کمیسیون اروپا برای ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل به تهران است که بحث بر سر ایجاد آنها در جریان است.

مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت:
«اتحادیه اروپا، قصد دارد اطمینان حاصل کند که اثرات تحریم‌ها برای شرکت‌هایی که می‌خواهند کسب و کار مشروع خود را با ایران ادامه دهند، به حداقل برساند و آنها بتوانند به منابع مالی لازم دسترسی داشته باشند.»

ایالات متحده روز ۱۸ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که از برجام خارج می‌شود، ولی سه کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند که این توافق را حفظ خواهند کرد.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!