«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۴, پنجشنبه

یکی از آیه های گمشده از کتابی هوایی ـ بازانتشار

... و خدا از برای تو آتش هایی فراهم خواهد نمود سوزان تر از آتش سینما رکس و پیپت* را آنچنان چاق خواهد کرد تا بی هیچ حرف مفتی، ذوق زده به دیدارش رهسپار شوی؛ و خدا بر همه کاری تواناست.

یکی از آیه های گمشده از کتابی هوایی

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_107.html

* در این مورد بجای چپق!هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!