«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۱۹, چهارشنبه

بیکار شدن ۹۳۰۰ کارگر در استان گلستان در پی تندآب ها و به بهانه ی آن

حسینقلی قوانلو، رییس «سازمان صنعت، معدن و تجارت» گلستان گفت:
«در بهار امسال حدود ۹۳۰۰ شغل در استان از بین رفت که بخشی از آن به دلیل وقوع سیل و خسارت به واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی بوده است.» وی با اشاره به افزایش بهره (نرخ) بیکاریِ استان در بهار امسال افزود:
«سال گذشته، نرخ بیکاری استان از ۱۲.۲ درصد به ۹.۷ درصد رسیده بود؛ اما در بهار امسال، دوباره نرخ بیکاری استان به ۱۱ درصد افزایش یافت.»* برگرفته از «ایسنا» (با اندک ویرایش و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸

* با بدیده گرفتن بسیاری دیگر از نمودها و نشانه ها، «بهره بیکاری» بسیار بالاتر از بهره ی آمارهای نادرستی است که بر زبان می آورند.  ب. الف. بزرگمهر 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!