«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۱۲, چهارشنبه

برادران گرانقدر! به فرجام کار نیک اندیشیده اید؟

برادران گرانقدر که انشاء الله زیرِ گِل بروید! از این کارها بوی خوبی برنمی آید؛ به فرجام کار نیک اندیشیده اید؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸

تصویر نوشته، برگرفته از «تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!