«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۲۳, پنجشنبه

برای آگاهی دوستان اینترنتی

از دیشب (بیست و دو اسپند ماه) با شناسه ی «BehzadBozorgmehr@» ، کاربر «تلگرام» شده ام. جز «گوگل پلاس» که بزودی بسته می شود و «تلگرام»، هموند هیچ رسانه ی نامور به «اجتماعی» دیگری نبوده، نیستم و نخواهم بود. شناسه های همسان که به نمونه هایی از آن، گاه در جستجوی اینترنتی برخورده ام یا دانسته و آگاهانه ساخته و پرداخته شده اند یا از آنِ کسانی دیگر به این نام، بی هیچ آماج بدی در سر است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اسپند ماه ۱۳۹۷

t.me - Behzad Bozorgmehr

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!