«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۱۲, یکشنبه

اگر شما بیگناه باشید و بصیرت داشته باشید ... ـ بازانتشار

سخن سراییِ و داوِ پیش از رنج و آزار بدنی و روانی:
اگر شما بیگناه باشید و بصیرت داشته باشید، خدا به شما این نیرو را می دهد تا هنگام اعتراف گیری درد را برتابید.

پس از آن:
من، «علی خامنه ای»، همانگونه که گوش هایم گواهند، بدینوسیله اعتراف می کنم که فرزندِ حرامزاده ی یک نَرّه اسب مردنی و ماچه الاغی چموشم و نقشه کشیده ام تا سر تا پای اسلام و مسلمین و اینا را به گُه بکشم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷


با سود بردن از فیلم «روح های گویا» (Goya’s Ghosts) ـ فرانچسکو گویا نگاره گر چیره دست و نامدار اسپانیایی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!