«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۱۱, شنبه

درود بر کارگران هشیار ‌ساختمانی

خرموش ها! دانسته و آگاهانه بزبان گوش آشنای بازاری برای تان می نویسم تا بهتر دریابید:
چنین نابکاری ها و بیدادگری هایی برای تان گران تر از آنچه می پندارید، درخواهد آمد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ اسپند ماه ۱۳۹۷

***

زندانی کردن رهبران کارگری، حمله به سفره خالی ما مزدبگیران و زحمتکشان است

ما کارگران ساختمانی شهریار، اعتراض خود را به بازداشت و دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی رئیس و نایب رئیس اتحادیه ازاد کارگران ایران اعلام می کنیم. دستگیری رهبران کارگری حمله از سوی حکومت به سفره خالی ما کارگران و زحمتکشان است. دفاع کردن از حق کارگران و مردم زحمتکش جرم نیست؛ تنها جرم این عزیزان دفاع کردن از حق و حقوق ما کارگران است. رهبران کارگری بدون هیچ قید شرط باید ازاد گردند! ما کارگران ساختمانی شهریار با تمام وجود در برابر این حرکت غیر انسانی که کارگران، فعالین و رهبران کارگری را زندانی کرده و پرونده امنیتی برای شان تشکیل می دهند، معترض هستیم و تا آزادی این رهبران کارگری ساکت نمی نشینیم. ما خواهان آزادی این عزیزان‌ و همه کارگران ‌زندانی هستیم. جای کارگران زندان نیست.

جمعی از کارگران ‌ساختمانی شهریار

برگرفته از «اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷

***

پیام جمعی از کارگران ساختمانی تهران در دفاع از جعفر عظیم زاده و پروین محمدی

جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، دو تن از چهره های سر شناس جنبش کارگری ایران سال های طولانی در دفاع از حق و حقوق کارگران ایران در برابر تهاجمات و دست درازی های کار فرمایان و سرمایه داران مبارزه کرده اند؛ متاسفانه جعفر عظیم زاده برای مدت شش سال حکم ناعادلانه و پروین محمدی برای مدتی نامعلوم در تاریخ نهم بهمن ۱۳۹۷ دستگیر شده و به زندان اوین انتقال داده شده اند؛ در حالیکه نه تنها هیچ خلافی از این عزیزان سر نزده که تنها جرم آنها دفاع از حق و حقوق خود و سایر هم طبقه های خود برای داشتن یک زندگی انسانی بوده است.

ما کارگران ساختمانی، ضمن محکوم کردن دستگیری این فعالین کارگری، خواهان آزادی بی قید و شرط آنها هستیم.

برگرفته از «اتحادیه آزاد کارگران ایران»  نهم اسپند ماه ۱۳۹۷

با اندک ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!