«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

آمایش افکار عمومی برای سر به نیست کردن حسین موسوی؟

بنا بر گزارش رسانه های گروهی، حسین موسوی، نخست وزیر دوران جنگ با «صددام» از سوی ماموران امنیتی به بیمارستانی ویژه برای انجام برخی آزمایش ها بر روی قلب وی، برده شده است.

نمودها و نشانه هایی گواه آماج پلید رژیم دزدان اسلام پیشه برای سر به نیست کردن حسین موسوی و زمینه چینی برای آن است:
آمایش افکار عمومی برای نابودی وی که سپس چون شماری دیگر از اینگونه مرگ و میرهای تاکنون رخ داده، آن را مرگی طبیعی در پی ایست قلبی یا شَوَندی دیگر وانمود کنند، بخشی از آن زمینه چینی بدیده می آید.*

ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۵ 

* دانسته و آگاهانه، هیچیک از آن نمودها و نشانه ها را بادآور نمی شوم!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!