«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

سخنرانِ پرنده

ریشخندی دلنشین درباره ی زنکی پرچانه به نام «نانسی پلوسی»* که بگمانم نام خانوادگی وی همتراز با واژه ی پلاسیده در پارسی باشد؛ گرچه چنین نیز نباشد، کم و بیش هر کسی که آنجایش می پلاسد، خودبخود چانه اش گرم می شود و آسمان ریسمانِ بیش تری می بافد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ امرداد ماه ۱۴۰۱

* «امیدوارم سخنران پرنده بزودی به پایگاه خانگیِ خود بازگردد و با کسانی که دستکم اندازه ای دلبستگی به اینکه چگونه سیاست ورزی (دیپلماسی) [درباره ی روسیه چون پشتیبان تروریسم] داد و ستد می کند، بِستیزد.»

برگردان گفته های «ماریا زاخاروا»، سخنگوی «وزارت برونمرزی روسیه»، برگرفته از گزارشی در «آرتی» به تاریخ ۱۱ امرداد ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!