«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

چگونه جوانی دلاور که گلوله را به هیچ گرفته به آنجا می رسد که خودش را بکشد؟!

آیا هیچگونه جداگانگی میان رفتار رژیم ددمنش فرمانروا با رفتارِ رژیمی بیگانه و چنگ انداخته بر ایران می بینید؟

بر بنیاد خبرهای گواهی شده، تاکنون سه تن از نوجوانان و جوانان بازداشت شده به نام های ‎‎ وحید حیدری، محسن عادلی و سينا قنبری در زندان های رژیم ضد ملی و سزاوار سرنگونی دزدان اسلام پیشه از میان رفته اند. مزدوران رژیم که چون "رهبر" بیشرف شان، بویی از آدمیت نبرده و خود را در برابر توده های میلیونی مردم ایران پاسخگو نمی دانند، می گویند که آن جوانان در زندان، دست به خودکشی زده اند!

با درود به روان پاک آن سه تن و دیگر جانباختگان خیزش توده های مردم ایران، حتا اگر گفته های این مادربخطاترین نُخاله های دوران را درست انگاریم، این پرسش بی پاسخ می ماند که چگونه جوانانی دلاور که گلوله را به هیچ گرفته، پا به میدان کارزار نهادند به آنجا می رسند که خودشان را بکشند؟! آیا آن رهبر مادربخطا که دوباره میدان را از مردم تهی یافته، پاسخی برای این پرسش دارد؟

آیا هیچگونه جداگانگی (تفاوت)، میان رفتار مزدوران رژیم دزدانِ اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان با رفتار گماشتگان رژیم پلید عربستانِ زیر چکمه ی خاندان سعودی که چندی پیش به دو نوجوان ایرانی در یکی از فرودگاه های آن کشور چنگ انداختند و یکی از آن دو سپس در ایران دست به خودکشی زد، می بینید؟ و از همه ی این ها برجسته تر، آیا هیچگونه جداگانگی میان رفتار رژیم ددمنش فرمانروا با رفتارِ رژیمی بیگانه و چنگ انداخته بر ایران می بینید؟

ب. الف. بزرگمهر    ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!