«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه

دروغ های نیکو!


در سه مورد، دروغ نیکوست:
میدان جنگ، وعده به زنان و اصلاح میان مردم!
«وسایل الشیعه» ـ جلد ۱۲

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام از آن من است.    ب. الف. بزرگمهر

بنابراین، ای نیکوکاران! ای بندگان مصلح و برگزیده ی خدا! سه اندرز شما را ارزانی می دارم تا به یاری آن ها و فضل الهی، تخم اسلام را نیکوتر بکارید:
الف. تا می توانید از رفتن به میدان جنگ خودداری کنید که ناچار به دروغگویی نشوید؛ میدان جنگ را به جوانان و نوجوانان مُخ شو شده بسپارید تا هیجانات جوانی خود را تخلیه نمایند*؛
ب. شبانه روز به زنان خود و عده های گوناگون بدهید و کار نیکوی خود را پی گیرید؛ تا چشم به هم بزنند، چندین و چند علی و یقنعلی و قندعلی در بغل و کنار خود گرد آورده اند که سر و صدای آن یکی، دماغ آویزان این یکی و ونگ ونگ تازه از راه رسیده، جایی برای اندیشیدن برای شان برجای نمی گذارد و شما نیز همچنان نیکوکاری های خود را پی خواهید گرفت؛ و
ج. (این بار استثنائا بجای «پ»!) اصلاحات میان مردم را تا می توانید گسترش دهید؛ اگر نان خواستند، حجاب زنان شان را بهانه کنید که از سرشان کمی پس افتاده است؛ اگر آزادی بیان و قلم خوستار شدند، همه را از کمونیسم بترسانید و آن چشم بادامی های شمال کره را به رخ شان بکشید که چون کمونیستی شده به نان شب نیازمند شده اند! و اگر اصلاحات راستین که همانا زبانم لال انقلاب است را خواستار شدند، مشتی کفتر پر قیچی نظام و بز عزازیل و آن یار نکو که عُبید درباره اش سروده بود:
«جانا ترا هنوز بدین حسن و این جمال      
نه وقت حج رسیده و نه روزه درخورست
گر در پی ثوابی و در بند آخرت               
بشنو حدیث بنده كه این رای بهتر است
بر كیر من سوار شو از روی اعتقاد
كاین با هزار حج پیاده برابرست»
بر گرده شان سوار می کنی تا به بهانه ی اصلاحات، نر و ماده را در همه جا از هم جدا کنند و سپس بنالید که چرا اجاق اسلام کور شده است!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ امرداد ماه ۱۳۹۳

* «برای تخلیه هیجانات جوانی چه جایی بهتر از بسیج؟» از فرمایشات «رهبر بیش از اندازه فرزانه» در دیدار سالیانه با دانشجویان دستچین شده 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!