«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

بازشناسی هماوندی دین و موسیقی


امر به معروف:         خوشگلا باید برقصن ...

نهی از منكر:           ای قشنگتر از پریا، تنها تو كوچه نریا

صدقه و انفاق:         دار و ندارمو بگیر مال خودت مال چشات ...

ذكر:                       تو محشری،تو از همه سری ...

روزه:                      دلم هوس رطب كرده ...

شهادت:                 آره خودم فداتم ...

لیلة القدر:               یه امشب شب عشقه،همین امشبو داریم ...

از «گوگل پلاس» با اندک آرایش درخور از اینجانب؛ برنام آن نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!