«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۳, شنبه

ما خواهان سوسیالیسم به آرش راستین آن هستیم؛ در اینجا و همه جای جهان!


گُزیده تصویرهای زیر، گوشه هایی از راهپیمایی های روز جهانی کارگر امسال در شهرهای آمستردام و رُتردام هلند را به نمایش می گذارد که از سوی دوستان و رفقا برایم ای ـ میل شده اند. از همه ی آن ها سپاسگزارم.

بخش عمده ای از شعارها و شعارنوشته ها اوضاع نابسامان اقتصادی ـ اجتماعی توده های مردم و چشم انداز تیره ی آینده در این کشور کوچک اروپای باختری را نشانه گرفته بود که در تصویرهای پیوست، تنها یک مورد آن ها بازتاب یافته است.

در یکی از سالن های سخنرانی به مناسبت این روز فرخنده، خانم نماینده از «حزب سوسیالیست» و دست اندرکار در یکی از شهرداری های بزرگ، همراه با برشمردن نمودهایی از تنگدستی و بیکاری فزاینده در آن کشور و برخی پرگویی های پندآمیز به دولت و حاکمیتِ بزرگ سرمایه داران و سوپرمیلیاردرهای آنجا از آن میان می گوید:
«ما خواهان جهانی بهتر هستیم ...» ... و من کم مانده بود تا فریاد بکشم:
... نه خانم! جهانی بهتر در این سامانه ی ورشکسته ممکن نیست! کارگران و زحمتکشان جهان، خواهان جهانی دیگر هستند؛ جهانی بی بهره کشی کسی از کسی دیگر؛ جهانی بی هیچ سرمایه دار، ارباب و هرگونه مفتخوار و زالوهای گوناگون دیگر که از فرآورده های نیروی کارِ دیگران، بی هیچ زحمت و کار بهره مند می شوند ... ما خواهان سوسیالیسم به آرش راستین آن هستیم؛ در اینجا و همه جای جهان!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۳۹۳ (سوم ماه مه ۲۰۱۴)    
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!