«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

این هم ارزش آمار!


به گزارش «صندوق بين‌المللی پول»، قطر برپایه شاخص قدرت خريد، با بالاترين درآمد سرانه در میان كشورهای جهان، به عنوان ثروتمندترين كشور جهان شناخته شد.

بر پایه این گزارش، سرانه توليد ناخالص داخلی در قطر به ۸۱۴۶۶ دلار رسيده است. اين رقم تقريبا دو برابر سرانه توليد ناخالص داخلی «ایالات متحد اتازونی» است که امسال با سرانه ۴۶۸۶۰ دلار در رده هفتم ثروتمندترين كشورهای جهان قرار گرفته است.

با خود می اندیشم:
اگر در «ایالات متحد» که در آن رودررویی (تضاد) طبقاتی به بالاترین سطح خود در همه ی جهان سر می زند، می توان به یاری آمار، درآمد سرانه ی اکثریت سترگ مردم بینوای این کشور را که دیگر تنها سیاه پوستان و رنگین پوستان را دربرنمی گیرد، با درآمد سرانه ی خرپول های میلیارد رویهم نهاد و آمار سرانه میانگین مردم آن کشور را روشن نمود، در کشوری چون قطر که نیروی کارگر آن، بطور عمده دربرگیرنده بینوا ترین کارگران کشورهای بی چیز جهان است، چنین درآمد سرانه ای بی گفتگو سرانه درآمد آن چند ده نفر یا دستِ بالا چند صد نفر شیخ خرپول این شیخ نشین  را آشکار می کند ...
ارزش چنین آماری چیست و برای چه در رسانه های خبری امپریالیستی و غیر امپریالیستی و از آن میان در رسانه های گیج و گول چپ بازتاب می یابد؟!
اگر در «ایالات متحد»، آن اکثریت سترگ مردم بینوا، زیر مترو خوابان و بی خانمان ها باید خود را در  درآمد سرانه اعلام شده، سهیم بدانند و به خود ببالند(؟!)، در قطر نیازی به این نیرنگ بازی نیست. در آنجا حتا می توان برپایه قُطر شکم شیخ ها و شیخک ها درآمد سرانه را روشن نمود و نیازی به این بامبول بازی های «صندوق بين‌المللی پول» با ارقام و آمار نیست!

ب. الف. بزرگمهر     ۳ مهرماه ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!