«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ تیر ۱۹, سه‌شنبه

پاسخ جهانی شدن سرمایه، یگانگی هرچه بیش تر و ژرف تر طبقه کارگر بدرازا و پهنای جهان است

همراه با دگرگونی های پرشتاب فن آوری ها در روندِ جهانی تر شدن بیش از پیشِ سامانه ی بی سر و سامانِ سرمایه داری («گلوبالیسم») در چارچوبی ضدِّ تاریخی، واژه های کهن نیز رنگ می بازند و با از دست دادن یا دگردیسی مانش پیشین، نیازمند مانش های تازه تر و باریک تری می شوند. به عنوان نمونه، واژه ی «ملت» در مانش تازه ی خود، چه در ایران، چه در ترکیه و بسیاری جاهایِ دیگرِ جهان از آن میان، روسیه بسی بیش از آنکه طبقات و لایه های اجتماعی از کارگر گرفته تا خرده بورژوا و سرمایه دار را در این یا آن کشور دربرگیرد، آمیزه ای از کلان سرمایه داران بویژه کلان سوداگران و بازرگانان خودی با کلان سوداگران و بازرگانان "بیگانه" را دربرمی گیرد که این یکی ها در چارچوب دورپیمایی پرشتاب تر «سرمایه مالی» در سنجش با دیگر بخش های سرمایه جهانی، گام بگام و خودبخود به جامه ی خودی درآمده و درمی آیند؛ آمیزه ای که گرچه در اینجا و آنجا هنوز گونه ای همجوش بشمار می رود و تا آمیختگی راستین، راه درازی در پیش دارد، بسته به تراز و توان آخشیج های خود (سرمایه ی خودی و "بیگانه")، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان آن کشورها را بگونه ای نسنجیدنی با گذشته ای نه چندان دور می چاپد و لخت می کند. تنها پاسخ درست، سنجیده و دانشورانه به چنین سرمایه ی جهانی شده و یورشگری، همبستگی و کارکرد خوب همسو شده ی طبقه کارگر هر کشور با دیگر کارگران و زحمتکشان جهان در روندی است که بر یگانگیِ خواست و کردارِ طبقه کارگر جهان بیفزاید و به اندازه ای از رویش و بالش برسد که بتواند زمینه ی نابودی سرمایه داری زمینگیر شده را از هر باره فراهم کند. برای دستیابی به چنین روندی، نیازمند گونه ای دیگر از حزب های کمونیست هستیم که خود را با نیاز و خواست زمانه، هماهنگ نموده و تئوری انقلابی را چون انقلاب سترگ و دورانساز اکتبر ۱۹۱۷ باری دیگر به کردار اجتماعی فرارویانند. پاسخ جهانی شدن سرمایه، یگانگی هرچه بیش تر و ژرف تر طبقه کارگر بدرازا و پهنای جهان است.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!