«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

چه کسانی پاسخگوی مرگ دلخراش مادری پناهنده و دو کودکش در آتش هستند؟


بار دیگر آتش سوزی در یک خانه پناهندگی در مرکز شهر هامبورگ رخدادی دلخراش آفرید.

روز چهارشنبه، پنجم فوریه، آتش سوزی در یک ساختمان پناهندگی به مرگ دو کودک و مادرشان انجامید. بررسی ها در مورد این آتش سوزی و انگیزه های آن پی گرفته می شود.

در راهپیمایی اعتراضی به این مناسبت، کم و بیش ۵ هزار نفر و نمایندگانی از حزب ها و گرایش های سیاسی آلمانی و خارجی شرکت نموده و با بازماندگان این آتش سوزی همدردی کردند.

اینکه نوفاشیست های آن کشور، بسان دیگر پیشامدهای اینچنینی، در این آتش سوزی نیز دست داشته اند، هنوز در دست بررسی است؛ ولی آنچه کم و بیش روشن است، پشتیبانی همه سویه، ولی همچنان پنهان گروهبندی ها و دولت های امپریالیستی و از آن میان دولت آلمان از گروه های تندروی دست راستی در همه ی سال های پس از فروپاشی «اردوگاه کشورهای سوسیالیستی» تاکنون است.

یورش این گروه های کم و بیش خوب سازمان یافته و ساز وبرگ داده شده به پناهجویان بی پناه که در نمونه ی بالا مرگ مادری با دو فرزندش را به همراه داشت، تنها مشتی نمونه ی خروارها پستی و دروغگویی و ناجوانمردی حاکمیت های سرمایه داری امپریالیستی کشورهای باخترزمین را بازمی تاباند که آماج عمده ی آن، درهم شکستن جنبش کارگری و اجتماعی و نیز بازستاندن همه ی آن حقوقی مدنی و اجتماعی توده های مردم این کشورهاست که از سال های پیدایش و نیرومند شدن «اتحاد جمهوری های شوروی سوسالیستی» و «اردوگاه کشورهای سوسیالیستی» تا فروپاشی آن بدست آورده و زان پس تاکنون، بخشی از آن را از کف داده اند.

امپریالیست ها و بگونه ای کلی سرمایه داران از هرگونه ی آن، چنانکه در سال های نخست انقلاب بهمن ۵۷ در کشور خودمان گواه بوده ایم به چنین گروه های نابکارِ لات و اوباش نیازمندند تا مانند دوره ی بحران سترگ سرمایه داری در سال های ۱۹۲۹ ـ ۱۹۳۳ از آن ها چون گرزی مرگبار برای آشوبیدن، پراکندن و در فرجامِ کار، خرد کردنِ جنبش های اجتماعی سود برند.

مرگ بر سرمایه داری جهانی! برقرارباد سوسیالیسم و عدالت اجتماعی فراگیر!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۲

* بخش خبری نخست این یادداشت و تصویرها از ای ـ میلی دریافتی است که همینجا از فرستنده ی آن سپاسگزاری می کنم.     ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!