«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

تنها با یک صد هزار دلارِ بی ارزش!


برنام (عنوان) یک آگهی بازرگانی در تارنگاشتی وابسته است که هم از کاهدان رژیم جمهوری اسلامی می خورد و هم از توبره ی «یانکی ها» و از راه درج آگهی، شاید بیش تر برای ایز گم کردن نیز درآمدی دارد:
«مهاجرت به کانادا تنها با یک صدهزار دلار»! و بیگمان فراموش کرده، پیش یا پی آن بنویسد:
قابل توجه خوانندگان اسلام پناه و الله کرم («کَرَم» بخوانید؛ گرچه، «کِرم» هم می توان خواند!) که گوشه ی عافیتی می جویند! گرچه، شاید ضرورتی نیز به نوشتن همه چیز نبوده و برای آگهی دهنده، زیانبار نیز باشد؛ همه چیز را که نباید توی روی آدم ها گفت! و با "فرهنگ ما" نیز سازگار نیست! کسی که صدهزار دلارِ بی ارزش داشته باشد، بیگمان ما را خواهد یافت؛ همانگونه که آب، چاله را می یابد! برای وی، سفت کردن جای پا و گوشه ی دنجی در «بهشت دزدان جهان» و برای ما کندن مویی از خرس!

داد و ستد خوبی است؛ مگر نه؟!

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اسپند ماه ۱۳۹۲ 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!