«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۱۵, دوشنبه

فرزندانی که برای ما و آینده ی ایران، در بند خرموش های ددمنش اسلام پیشه گرفتارند

درخواست پدر و مادرِ رضا نوروزی از مردم ایران برای کمک به فرزند زندانی‌شان که در چند و چون ناگواری بسر می برد

یاشار تبریزی با پخش ویدئویی از پدر و مادر رضا نوروزی که نگران چند و چون فرزندشان هستند، در «توئیتر» خود نوشت:
«دادخواهی پدر و مادر رضا نوروزی که امروز با چشمانی گریان، نگران پسرشان و به امید یاری ایرانیان هستند.»

مادر رضا نوروزی در این ویدئوی کوتاه میگوید:
«پسر من بخاطر شما و بخاطر ایران، توی زندان در حال مرگ است. به داد پسرم برسید.»

برگرفته از «تلگرام»   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۱ (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

توده های میلیونی مردم ایران به داشتن چنین فرزندان دلاوری بخود می بالند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست:  فرزندانی که برای ما و آینده ی ایران، در بند خرموش های ددمنش اسلام پیشه گرفتارندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!