«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

بدآموزی به کودکان ویتنامی! ـ بازپخشش

آموزگاری در ویتنام کارهای بد بد به دانش آموزان می آموزد

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/10/blog-post_33.html

* مع الاسف قرائت قرآن و سعید گندم نژاد طوسی و اینا به آنجا راه نگشوده است؛ وگرنه، مانند ما پیشرفت می کردند!هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!