«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۱, چهارشنبه

آری! همه ی جهان دیگر می داند: الله اکبر! ـ بازانتشار

مرگ بر تو و آن خدایت، هر دو!

حرامزاده، انگشتش را نیز به نشانه ی بزرگی خدا به آسمان نشانه رفته است!

آری! همه ی جهان دیگر می داند: الله اکبر! مرگ بر تو و آن خدایت، هر دو!
ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۳
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!