«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ خرداد ۲۷, دوشنبه

دیگر غلطی نمانده که انجام نداده باشیم! ـ بازانتشار

سرم را بردید با جیک جیک تان! جای هیچ نگرانی نیست؛ هیچ‌کس، هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. دیگر غلطی نمانده که انجام نداده باشیم.

برگردان باریک ترِ گفته های بس حکیمانه و بصیرت افزای «بصیرت العظما» از زبان این کبک ماده:
ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ اَمرداد ماه ۱۳۹۷


«نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند، هیچ‌کس، هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.» از سخنان «بصیرت العظما» با گروهی از خبرچینان زیر پوششِ فرهنگی بیرون از کشور در پیوند زیر:
http://farsi.khamenei.ir/others-report?id=40233

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!