«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ شهریور ۲, پنجشنبه

جای پایی برای فرار از پاسخگویی و ناوابسته وانمودن قلم بمزدها

به پندار خود، کار را ساده کرده اند. زیر بیش تر یادداشت ها و پرچانگی هایی با اندک مایه ای از تحلیل می نویسند:
«یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند» (تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها)؛ جای پایی برای فرار از پاسخگو بودن آن تارنگاشت مزدور از یکسو و ناوابسته وانمودن پاچه ورمالیده هایی که به سپارش وزارت امور خارجی «یانکی» ها در آنجا قلم بمزد می سپارند؛ قلم بمزدهایی که نام یکی دو تن از آن ها یادآور فرومایگانی خودفروخته از دوران انقلاب مشروطیت به این سوست؛ نوه نتیجه های شان؟!

به هر رو، هرچه هست، با افزایش آگاهی و بینش خوانندگان در همه جای جهان، رسانه های امپریالیستی ـ سیونیستی دیگر نمی توانند به عنوان نمونه، یاوه هایی اینچنین سرهم کنند که:
رهبر کره شمالی دیروز با هفت تیر خود، سرپرست یک بنگاه پرورش لاک پشت را که لاک پشت هایش برای هواخوری از آب بیرون آمده بودند، آماج گلوله قرار داد و کشت ...

اکنون هم نوشتن چنان یادداشتی در زیر هر کدام از آن پرچانگی های دلخواه خداوندان سرمایه، نه از بار پاسخگویی آن تارنگاشت و دیگر تارنگاشت های دروغپرداز کم می کند و نه قلم بمزدهای خودفروخته را از ننگ قلم بمزدی می رهاند.

ب. الف. بزرگمهر   دوم شهریور ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!