«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ بهمن ۲۴, شنبه

کودکِ کار کیست؟!

پرسشی بجا در میان نهاده است که شاید از دید بسیاری و از آن میان، خودِ من پنهان مانده بود:
شاغل: طبق تعریف كار تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر ...

این تعریف در «تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور» به تاریخ  ۱۹ شهریور ماه گذشته در روزنامه ای رسمی چاپ شده است.

با این اوضاع، كودك كار كیست؟ پشتیبانان كودكان كار از چه كسانی پشتیبانی می كنند؟ 

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!