«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ بهمن ۲۱, چهارشنبه

ما فرزندان ایران ...


ما گل های خندانیم                 فرزندان ایرانیم
ما سرزمین خود را               مانند جان می‌دانیم
ما باید دانا باشیم                   هوشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران                  باید توانا باشیم
آباد باش ای ایران                  آزاد باش ای ایران
از ما فرزندان خود                 دلشاد باش ای ایران

عباس یمینی شریف

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!