«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ اسفند ۱۹, شنبه

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

امسال ۸ مارس روز جهانی زن، در حالی فرا رسید که زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب از ماهها پیش با اعتراضات خیابانی در بسیاری از شهرهای کشور، خواهان رفع تبعیض جنسیتی و برچیده شدن حجاب اجباری شده و علیرغم سرکوب خشن، این اعتراضات متوقف نشد و امروز به مناسبت ۸ مارس در یک اقدام مهم و تعیین کننده، برای اولین بار پس از دهه ها سرکوب و تحمیل نابرابری و تبعیض به نیمی از جمعیت کشور، زنان و مردان بسیاری با فراخوان قبلی اقدام به تجمع در مقابل وزارت کار کردند.

تحولات چند ماه گذشته و ظهور دختران خیابان انقلاب و در پی این مبارزات شورانگیز، حضور زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در مقابل وزارت کار علیرغم پیش بینی سرکوب و بازداشتهای گسترده، یک نقطه عطف در مبارزات زنان ایران برای دستیابی به حقوقی برابر با مردان است که دیگر هیچ درجه از اختناق و نیروی سرکوبی یارای عقب راندن آنرا نخواهد داشت.

زنان ایران دیگر نه تنها لحظه ای حاضر به تن دادن به تبعیض جنسیتی نیستند بلکه پیشتازان همه ی مبارزات عدالت طلبانه و آزادیخواهانه ای هستند که در جای جای کشور جاریست.

آنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در پیشاپیش صفوف مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار مردم ستم دیده ایران قرار دارند و با شرکت گسترده و جسورانه در خیزشهای مردمی در حال ایفای نقشی تعیین کننده و تاریخی در تحولات سیاسی اجتماعی کشور هستند.

زنان نیمه انسان نیستند؛ آنان انسانند و به همین اعتبار، جنبش زنان از تعیین کننده ترین جنبش های اجتماعی در تحولات تاریخی پیشاروی کشور است. این جنبش یک جنبش میلیونی است و پیوندی عمیق با رهایی انسان دارد؛ از همین رو هم است که جنبش زنان در هر دوره ای در تاریخ معاصر، پیوندی همیشگی و ناگسستنی با جنبش کارگری و افق و آرمانهای آن داشته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را بخشی از جنبش خلاصی از تبعیض جنسیتی و هر گونه نابرابری در زندگی اجتماعی انسانها میداند و بدینوسیله با محکوم کردن یورش به زنان و مردان عدالت طلب و آزادیخواه در مقابل وزارت کار، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همه دستگیر شده ها در مقابل این وزارتخانه، لغو احکام صادره علیه دختران خیابان انقلاب، منع تعقیب قضایی آنان و پایان دادن به تمامی تبعیض هایی است که طی چهار دهه گذشته به زنان ایران تحمیل شده است.

زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن!

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!