«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ اسفند ۲۷, یکشنبه

پشت به دشمن؛ رو به میهن!

برخوردی با نمود روشن طبقاتی و شناخت دشمن خانگی و مزدوران خمس و زکات بگیرشان

در کنار آویزان نمودن روسری های گرانبار شده به زنان ایرانی بر چوب و درخت، برخورد زیر از سوی کشاورزان پیرامون اسپهان، شاید سزاوارترین واکنش توده های مردم ایران به رژیم سگ مذهبِ تن به مزدوری کشورهای امپریالیستی داده، باشد؛ برخوردی با نمود روشن طبقاتی و شناخت دشمن خانگی و مزدوران خمس و زکات بگیرشان:
پشت به دشمن؛ رو به میهن!

شعاری که درونمایه ی آن می تواند در سال نویی که آغاز می شود، پرچم پیکار ملی برای سرنگونی تبهکارترین رژیم تاریخ ایران باشد:
رو به میهن برایِ سرنگونی دشمن!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!