«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه

تنها یک اشتباه دید بود!

بانویی نوشته است:
من نمیتوانم پستامو به اشتراک بگذارم؛ مخصوصا پابلیک. کسی هست که بتواند کمک کند؟ (از «گوگل پلاس»)

... و من با شگفتی می اندیشم:
این دیگر چیست؟! برای چه می خواهد پستان هایش را آنهم برای عموم به اشتراک بگذارد؟! مگر می شود ...

سپس کمی باریک می شوم و می بینم اشتباه از من است؛ و این بار به خودم بدگمان می شوم:
جون به جونت کنند، بیراه می اندیشی!

سپس خودم را به این خشنود می کنم که بگویم:
تنها یک اشتباه دید بود!

ب. الف. بزرگمهر ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۳۹۶ 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!