«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ فروردین ۱۳, یکشنبه

ما مانند لاشخور شما را می پاییم!

«بانو کاسه ی داغ تر از آش» و «رونوشت برابر اصلِ کاپیتان همایون خان»* در نشستِ گروهبندی پشتیبان دولت های سیونیستی اسراییل در «ایالات متحد» نامور به «آیپک» از آن میان گفته بود:
«چرا اساسا این توافق کالبد یافت؟! چرا اصلا تصویب شد؟! این‌ها پیش از من رخ داده. وحشتناک است ... ما مانند شاهین، ایران را زیر دیدگان خود خواهیم داشت. ما این اطمینان را پدید خواهیم آورد تا هر چه انجام دهند ... در مورد آن اقدامی انجام خواهد پذیرفت و با آن برخورد خواهد شد ... ایالات متحده هر بار که رویداد نادرستی بیفتد به آن واکنش نشان خواهد داد.»**

وی نیک می داند که دولت تازه به دوران رسیده اش نه تنها از توافق نامور به «هسته ای» با رژیم ورشکسته ی دزدان اسلام پیشه ی ایران، ناخشنود نیست که کار دولت پیشین «یانکی»ها برهبری «برادر بَرَک حسین اوباما» را در ترازی دیگر و به شیوه هایی سازگار با چنین ترازی پی می گیرد؛ بزبانی ساده تر و رویهمرفته نارسا:
گذاشتن صفحه از روی دیگر آن!

اینکه می گوید «این‌ها پیش از من رخ داده ...» به این نگرانی دامن می زند که «رونوشت برابر اصلِ کاپیتان همایون خان» براستی خود را پرنده ای شکاری و دیگران را خرگوش و موش و گنجشگ و ... انگاشته است؛ اگر چنین باشد ـ و باید بیفزایم که سایر گفته های وی، اینجا و آنجا این گمانه را نیرومندتر می کند ـ وی پیش و بیش از هر چیز دیگر به یک روانکاو نیازمند است.

به هر رو به این بانو سپارش می کنم کم تر جوش بزند؛ وگرنه، شیرش خشک می شود! گرچه می پندارم هیچگاه بچه ای شیر نداده باشد. بد هم نخواهد بود نگاهی به تاریخ "پربار" «یانکی» ها که وی به کُلفَتی آن تن داده، بیفکند تا دریابد که آن ها بیش از پرنده ای شکاری چون شاهین به لاشخور می مانند.

ب. الف. بزرگمهر ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۶ 

* رونوشت برابر اصلِ «کاپیتان همایون خان»! ب. الف. بزرگمهر ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵
http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post_14.html

** گزیده ای از یاوه گویی های «نیکی هپلی»، سفیر «یانکی» ها در «سازمان ملت ها»، در نشستِ گروهبندی پشتیبان دولت های سیونیستی اسراییل در «ایالات متحد» نامور به «آیپک»، هفتم فروردین ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!