«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ فروردین ۲۴, پنجشنبه

مرگ بر تبهکاران «یانکی»! مرگ بر امپریالیسم!

به گزارش خبرگزاری های امپریالیستی، نیروهای نظامی «یانکی» ها، امروز برای نخستین بار و به بهانه ی پیکار با «داعش»، نیرومندترین بمب غیرهسته ای خود که تاکنون در جایی آزمایش نشده بود را در ننگرهار افغانستان فروانداختند.

از دید من، آماج چنین تبهکاری تازه ای، افزون بر آزمایش کارکرد چنان بمبی در منطقه ای کوهستانی، بویژه دندان نشان دادنِ دایناسورهای روی کار آمده ی رژیم تبهکار «یانکی» ها برای ترساندن کشورهای دیگری فراتر از افغانستان است.

با همه ی نیرو باید در برابر این تبهکاری تازه ایستاد و آن را محکوم نمود.

مرگ بر تبهکاران «یانکی»! مرگ بر امپریالیسم!

ب. الف. بزرگمهر ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!