«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

چه پرسش خوبی؟ هنوز هم دیر نیست ...


تصویری از «حسن آقا» درج کرده، می نویسد:
«چرا من فکر کردم «کلید» تنها برای بازکردن است؟ در حالی که کلید همان طور که باز می کند، همان طور هم قفل می کند؛ مانند:
قفل مسکن مهر؛
قفل برنامه های آبادانی کشور؛ و
قفل مراکز فرآوری انرژی هسته ای فردو، اراک، نطنز و ...

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پارسی نویسی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

... و من با خود می اندیشم:
چه پرسش خوبی؟ هنوز هم دیر نیست ...

ب. الف. بزرگمهر  دوم بهمن ماه ۱۳۹۲ 


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!