«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ بهمن ۵, شنبه

پیشواز خودجوش مردمی!


اسناد پیشواز خودجوش از رئیس جمهور! / دستور ویژه فرماندار به سازمان ها و شرکت ها

نخستین سفر استانی دولت یازدهم به خوزستان و پیشواز مردم از این سفر حاشیه های پرشماری به همراه داشت .

... شوربختانه همچنان روش دواندن مردم به دنبال ماشين ریيس جمهور و آوردن دانش آموزان به خيابان هاي مسير پیشواز [پی گرفته می شود]؛ رسانه های دولتی و پشتیبان دولت که نشر خبرهای پرشمار از این سفر و کوشش بر وانمودن «مردمی بودن» و خودجوش بودن پیشواز از روحانی را در دستور کار خود داشتند، آنچنان کامیاب نبودند.

پس از انتشار تصویرهایی از حضور سربازان و دانش آموزان در پیشواز از دکتر روحانی در رسانه ها، مردمی بودن این پیشواز با بازاندیشی بیشتری بررسی شد ... یکی از کاربران «فرهنگ نیوز» با فرستادن نسخه ای از یک نامه درباره ی حضور کارکنان و کارمندان در پیشواز از رییس جمهور، سویه های بیشتری از این جُستار را آشکار ساخت. این نامه نشان می دهد که پیش از سفر رییس جمهور به خوزستان، نشستی برای پیشواز از وی برگزار شده و بر پایه ی دستور فرماندار اهواز، سازمان ها و نهاد ها می بایستی نسبت به فرستادن کارمندان خود به «مصلی اهواز» و جایگیری شان تا پیش از ساعت ۸ صبح اقدام نمایند!


این گزارش از سوی اینجانب پاکیزه، پارسی نویسی و ویرایش شده است. بخشی از آن را که از روی ناچاری نوشته اند، پیراسته و برخی جاها را بازنویسی نموده ام. عنوان نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهرهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!