«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ فروردین ۱۳, دوشنبه

چند سپارش نیمچه پزشکی از اقدس بانو

اقدس بانو تا هنگامیکه در ولایت بسر می برد، آدمی خداترس و بفهمی نفهمی باایمان بود؛ بماند که ایمان وی بیش از آنکه از مغز و قلبش سرچشمه بگیرد از لای پاهایش برمی خاست و جان و روحش را می آزرد. اکنون که به «ینگه دنیا» مُشرَّف شده، همه ی آن خداترسی و ایمان، جایش را به ویژه کاری در زمینه ای داده که خداوند، البته الله تازی نه خدای ترسایان، آن را کاری ناپسند و سزاوار پادافره شمرده است:
شناخت خوب و بد نوشابه های الکلی و نشانه های آن بر جان و روح آدمی!

این هم چند سپارش نیمچه پزشکی از اقدس بانو:
ـ ﺍﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﻋﺼﺎبتان بهم ﺭﯾﺨﺘﻪ، يك ته شات ويسكی با يخ بنوشید .
ـ ﺍﮔﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺳﻨﮓ می سازد، آبجو تگری بنوشید.
ـ ﺍﮔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺗﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، شراب قرمز بنوشید.
ـ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ، ودكا بنوشید .
ـ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ اندازه ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، سـاكی (مشروب برنج) بنوشید.
ـ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، هر شب همراه خوراک، شراب سفيد بنوشید .
ـ ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، همراه با ﻛﻠﻢ بخارپَز، ويسكی بنوشید .
ـ ﺍﮔﺮ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ويسـكی با آب بنوشید .

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

این هم سپارش فرجامین از اینجانب:
چنانچه همه ی این درد و بلاها یا شمار بسیاری از آن ها را با هم دارید، همه ی آن نوشابه ها را با هم قاتی کرده به خَندَقِ بلا سرازیر کنید تا یکراست به آسمان هفتم و عرش پروردگار رهسپار شده و یکبار برای همیشه از همه ی آن دردها و دشواری ها آسوده شوید.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷

* افزودنِ متنی به آن شوخی های نیمچه پزشکی، تنها با آماج سویه ای دیگر بخشیدن به آنچه نویسنده ی آن سپارش های شوخی آمیز درج نموده، انجام یافته و کاربردِ «اقدس بانو» جز کوبیدنِ سپندینه نمایی های فریبکارانه ی پرکاربرد در میهن مان که خود نیز گواه شمار بسیاری از آن ها بوده ام، وی یا کسی دیگر را نشانه نمی گیرد. امیدوارم برداشت نابجا نشود.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!