«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

توی سر سگ بزنی، پیامبر از اینجا برخاسته است!

تصویری دیدنی از زمین و سایه ی ماه بر روی آن از نگاه کیهان نوردی که هنوز چندان از زمین و ماه دور نشده است؛ ولی نگاهم روی منطقه ای به همان رنگِ سایه که ایران مان را نیز دربرمی گیرد، میخکوب می شود؛ منطقه ای بی ابر و در بخش سترگی بیابانخیز و نه تنها بیابانخیز که پیامبرخیز. ۱۲۴۰۰۰ پیامبر، همگی از این منطقه برخاسته اند که بیش ترشان در غارها و بیغوله ها میان بیابان های خشک و بی آب و علف و دور از مردم می زیسته اند؛ از آن میان، یحیا که به یاری خدا شتافت و مریم باکره را آبستن نمود. توی سر سگ بزنی، پیامبر از اینجا برخاسته است!

ب. الف. بزرگمهر دوم تیر ماه ۱۳۹۶هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!