«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

"شیوانوازی" ترومپتی که آب دهان بسیاری در لوله ی آن انباشته شده است

«من به تازگی از عربستان سعودی برگشتم. سفری بزرگ در حدِّ حماسه بود؛ زیرا من به آن ها گفتم که شما دیگر نمی توانید پشتیبانی مالی از تروریسم را پی گیرید. پادشاه عربستان سعودی که یک مرد بسیار ویژه ای است از جان و دل گفت که این کار را خواهد کرد؛ و اکنون با کشورهایی که به تروریست ها پشتیبانی مالی می رساندند، پیکار می کند.۱ این پیکار، نتیجه های بزرگی داشته و آن را خواهیم دید. سفرم تاثیر بزرگی داشت. ما نمی توانیم به کشورهای بسیار دارا اجازه دهیم که از گروه های اسلامگرای تروریسم پشتیبانی مالی کنند. اجازه نخواهیم داد؛ نه، اجازه نخواهیم داد!»۲

این نکته را بیفزایم که با همه ی ویرایش و پارسی نویسی بکار برده شده در آن چند جمله، "شیواگویی" آن، هنوز چشم را خیره می کند و باری بیش از بیاناتِ «آقا بیشعور» سخن سرا و خودشیفته ی خودمان دربرندارد.

ب. الف. بزرگمهر   سوم تیر ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

۱ ـ دانسته از یاد می برد که از یکی از همین کشورها (قطر)، چون باژگیرهای برخی شهرهای بزرگ تر پایان دوره ی قاجار و آغاز دوره ی «رضا قلدر» که سپس نام «پهلوی» را دزدید و بر خود نهاد، باژی هنگفت به ارزش ۱۲ میلیارد دلار (فروش ۳۶ فروند هواپیمای اف ـ ۱۵) ستانده است.

۲ ـ بخشی از سخنان دوالد ترامپ، برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» دوم تیر ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

پارسی نویسی:
آمیخته واژه ی «شیوانوازی» را بر بنیاد آمیخته واژه هایِ «شیوانویسی» و «شیواگویی»ساخته و بکار برده ام.

ب. الف. بزرگمهر   سوم تیر ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!