«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۹, شنبه

مرحومه پس از شنیدن درخواست زناشویی از خوشحالی بال درآورد و از پنجره پر کشید ...


ماجرا کم و بیش روشن است. دختر بیچاره را در تنگنا نهاده و خواسته اند ناموسش را بدرّند. اینکه خداوند مهمانسرا نیز در آن دست داشته یا نه، چندان روشن نیست؛ ولی پرت شدن آن دختر از بالکن یکی از طبقات بالایی مهمانسرا با هر آماجی که بوده:
پریدن به روی بالکن پایینی یا دست یازیدن به خودکشی و رهایی خود از بی آبرویی زیر فشار روحی، نشانه های آشکار دست درازی نامردی را دربردارد که گویا از وابستگان رژیم تبهکار جمهوری اسلامی است.

بیشرف ها به شیوه ی رسانه های باختری با پیچاندن داستان و سناریو سازی های گوناگون، هر بار به ماجرا رنگی رمزآمیز می دهند و به ریش مردم می خندند. در واپسین سناریو، علی رضا رادفر، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان باختری گفته است:
«بعضی مسایل دقیقا به حریم شخصی افراد برمی گردد؛ مصلحت نمی دانیم آن را رسانه ای کنیم. تنها می توانم بگویم، بین مرحومه و فرد دستگیر شده درگیری رخ نداده، طبق اعلام پزشکی قانونی، تعرضی صورت نگرفته؛ تنها صحبتی انجام شده است؛ آنهم در حد آشنایی. متهم که مدتی قبل از همسر خود جدا شده است، درصدد بود از مرحومه برای ازدواج درخواست کند، منتهی مرحومه قصد خروج از اتاق را داشته که به دلیل سرعت در حرکت از پنجره سقوط کرده و فوت می کند.»

برگرفته از «تعرضی در کار نبوده است/ مرحومه به دلیل سرعت زیاد در هنگام خروج سقوط می‌کند»، «خبرگزاری برنا»، ۱۸ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴

این معاون سیاسی امنیتی که بی هیچ گمان و گفتگو گاگولی بیش نیست، مردم را نیز چون خویش می پندارد! اندکی به برجسته نمایی های متن گفته های وی باریک شوید:
طبق اعلام پزشکی قانونی، تعرضی صورت نگرفته؛ تنها صحبتی انجام شده است؛ آنهم در حد آشنایی! و مرحومه بجای بیرون رفتن از در اتاق از پنجره به پایین پریده است! سرعت وی که شاید آن را نیز «پزشکی قانونی» اندازه گیری نموده، کم ترین نقشی در چند و چون ماجرا نمی تواند داشته باشد. اگر گاگول الله بجای آن گفته بود:
مرحومه پس از شنیدن درخواست زناشویی از خوشحالی و ذوق زدگی بال درآورده و بجای بیرون رفتن از در اتاق از پنجره پر کشیده، باور آن آسان تر بود.

تف به روی بیشرف تان از آن رهبر دَبَنگِ دروغگو و پفیوز نظام گرفته تا این گاگول الله و سایر وابستگان رژیمی تبهکار و ایران بربادده که هیچکدام یک روده ی راست در شکم ندارند.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۹ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!