«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

ریزگردها را هم باید در کنار میکرب ها پذیرفت و آن ها را نادیده گرفت!


«مردم باید با مشکل ریزگردها کنار بیایند!»
معصومه بانو در هجدهمین همایش روز جهانی آسم، ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴ 

دنباله ی فرمایشات حکیمانه «ننه ی زمین»:
... ریزگردها هم مانند میکرب ها هستند. مگر می توانید میکرب ها را نابود کنید؟ تازه همه ی آن ها هم که برای زیست بوم بد نیستند. ریزگردها را هم باید در کنار میکرب ها پذیرفت و آن ها را نادیده گرفت. باور کنید، من شبانه روز با "جُستار" گنده تری از ریزگردها سر و کار دارم که آن را هم دیگر کم تر حس می کنم؛ از آن گذشته، من سیاست های کلی زیست بوم را تعیین می کنم. ریزگردها یک دشواری جزئی و وظیفه ی مسوولین پایین تر است که به آن بپردازند.*

ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴

* پا در جای پای رهبر دَبَنگ که پس از به باد دادن همه ی بندها گفته بود:
... من در جزئیات دخالت نمی کنم!

***

داستانی آموزنده از جاودانه عُبید زاکانی

ابو یزید گفت:
دیری بماندم و زنی نیافتم كه از من در رنج شود؛ سرانجام زنی یافتم و اندك اندك در كارش كردم و گفتمش رخصت فرمایی كه بیرون آورم؟

گفت:
پشه ای بر درخت خرمایی نشست و گفت:
اجازت فرمای تا به پرواز درآیم؛ درخت گفت:
نشستن تو را درنیافتم كه از برخاستن و پروازت آگاه گردم!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!