«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ خرداد ۸, جمعه

گوشه ای از هزارفامیل رژیم تبهکار جمهوری اسلامِی و دنبالچه های آن در باخترزمین! ـ بازانتشار

ﭘﺴﺮ روح الله ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪﺭ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ
ﻧﻮﻩ روح الله ﺧﻤﯿﻨﯽ،، ﻋﺮﻭﺱ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ، مرجع تقلید شیعیان جهان
ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﯼ
ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﻄﻬﺮﯼ
ﻣﻄﻬﺮﯼ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ
ﺗﺎﺟﺰﺍﺩﻩ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﭘﻮﺭ
ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﭘﻮﺭ، ﺑﺎﺟﻨﺎﻕ محمد ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ، ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪﺭ لبنانی
ﺧﻮﺍﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ، ﻫﻤﺴﺮ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺷﺮﺍﻗﯽ ﻧﻮﻩ ﺩﺧﺘﺮﯼ روح الله ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﯽ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﮐﺪﯾﻮﺭ
ﮐﺪﯾﻮﺭ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮﺭﻯ
ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﻻﻫﻮﺗﯽ، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺭیشهری، ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ
قالیباف، شهردار موروثی تهران، خواهرزاده ی همسر علی خامنه ای
دختر حدادعادل، عروس علی خامنه ای، رهبر نابکار کنونی
و خاوری، مدیرعامل فراری بانک مرکزی، داماد حداد عادل، کیف بر علیامخدره ی رژیم پیشین و از یاران نزدیک رهبر نابکار کنونی! 
می بینید؟! یافتن آن فراری و بازستاندن سرمایه های بانک ملی کشورمان کار چندان دشواری نیست؛ گرچه، چنین کاری گویا از بنیاد پی گرفته نشد و شاید تخم آن اسلام پیشه ی فراری را نیز چون گروه اسیدپاشان رژیم الله کرم، ملخ خورده است.
اگر هماوندی های خانوادگی یادشده در این سیاهه را پی گیرید، شاید رد پاهایی از خانواده ی «بن لادن»، «جرج دبلیو بوش» و شگفت زده نشوید، حتا «برلوس کونی» ایتالیایی  نیز در آن بیابید! این دو نیز بسان بسیاری دیگر از خرپول های جهان سرمایه داری در این یا آنسوی اقیانوس اتلس، بسیار به اسلام و بویژه گونه ی ایرانی آن، دلبستگی یافته اند. گام پسین نیز چندان دشوار نیست؛ به فرموده ی آن پیامبر تازی، یک «لااله الاالله، اشهد انّ محمدا رسول الله» بس است و نیازی به سین جیم کردن و بیرون کشیدن آنچه در دل و جان خود نهفته دارند نیز نیست؛ تنها دشواری کوچک، رفتن زیر تیغ جراح و ختنه شدن است که اگر آن نیز انجام شود، اسلام شان راست و ریس شده و فرجامِ کار است.  
ب. الف. بزرگمهر    هفتم آذر ماه ۱۳۹۳   
 http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/11/blog-post_798.html 
سیاهه ی هماوندی های خانوادگی یادشده در متن را از «گوگل پلاس» برگرفته، آن را ویراسته، چیزهایی بر آن افزوده و آرایشی دیگر داده ام.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!