«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ فروردین ۱۶, یکشنبه

گویا «عین الله ولایت همسایه» راست می گفت! خاک بر سرتان!


در شرایطی که رژیم مافیایی ترکیه و عضو پیمان تجاوزکار «ناتو» در همه ی سال های گذشته تا هم اکنون از هیچگونه نیرنگ و تبهکاری و پایمال کردن حقوق خلق های خود و کشورهای دیگر منطقه کوتاهی نکرده و در پروراندن سازمان های تروریستی چون «داعش» دستیار سرراست کشورهای امپریالیستی بوده و از پشتیبانی شیخک های عربستان و شاخاب پارس در بمباران مردم بیگناه یمن خودداری نورزیده و همین تازگی نیز ایران و ایرانیان را شاید برای چندمین بار خوار و کوچک شمرده، لغو نکردن سفر رجب طَیّب اردوغان به ایران، تنها و تنها از رژیمی فرومایه، ضدخلقی و ضدانقلابی چون رژیم تبهکار و ورشکسته ی جمهوری اسلامی و رهبر نیرنگباز و دروغگوی آن برمی آید!

همین چند روز پیش بود که در هماوندی با یاوه گویی های «رجب طَیّب» از آن میان نوشته بودم:
«اکنون، نوبت این یکی ”عین الله“ از ”ولایت“ دیگری است؛ ولایتی که در آن، گونه ای دیگر از اسلام مافیایی، نوکر سرشت و وابسته به امپریالیست ها فرمان می راند. وی با اشاره به برخی از نمایندگان مجلس فرمایشی رژیم ورشکسته ی جمهوری اسلامی می گوید:
”آنها در سطح من نيستند. اين افراد تعيين نمی کنند که من به ايران سفر کنم يا نه. اين که بروم يا نروم به ما مربوط می شود. ما هستيم که در اين باره تصميم می گيريم.“ و روشن نیست که این ”ما“ خودش به تنهایی است یا همراه با دیگرانی چون خودش در حاکمیت تبهکار جمهوری اسلامی که هر روز بیش تر دستِ بالا می یابند.»*

به این ترتیب، گویا «عین الله ولایت همسایه» راست می گفت و اکنون بیش تر روشن می شود که آن «ما» دربرگیرنده ی «دولت زهدان اجاره ای» نیز هست. خاک بر سرتان! و خاک بر سر ما با چنین رژیم فرومایه و تبهکاری که مایه ی سرافکندگی همه ی ایرانیان است؛ ایرانیانی که هنوز ریشه در سرزمین و فرهنگ کهن خویش دارند؛ آن را پاس می دارند و دچار خودباختگی و دگردیسگی نشده یا از آن بدتر تن به مزدوری بیگانگان نداده اند. من این گروه را ایرانی نمی شمارم!

سرنگون باد رژیم تبهکار و سرسپرده ی جمهوری اسلامی!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴

* می بینید؟! همان عین الله فیلم «صمد آقا» است؛ این بار از «ولایت همسایه»!، ب. الف. بزرگمهر،  ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!