«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۷, دوشنبه

بخاطر آن چند مهمان خارجی است که اشکش درنمی آید ... ـ بازانتشار


تصویر برگرفته از «گوگل پلاس» است. یادداشت زیر تصویر نیز از نوشته ی زیر در همانجا الهام گرفته است:
«آیت الله علم الهدی: مردم به جای مرغ، اشکنه پیاز بخورند. آیت الله علم الهدی مشغول خوردن اشکنه پیاز»

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_9788.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!