«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

به شمار آدم های روی زمین راه هست برای نرسیدن به آن «فکت شیت» اصلی!


نوشته است:
آقا! به شمار آدم های روی کره زمین، «فکت شیت»۱ هست!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:    ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
به شمار آدم های روی زمین راه هست برای نرسیدن به آن «فکت شیت» اصلی. از  «فکت» در این راه ها نشانه ای نیست؛ «شیت»۲ چرا! آنچنان فراوان که باید هر گامی برمی داری، بپایی که لگدشان نکنی!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۴

پی نوشت:

۱ ـ «فکت شیت» (fact sheet) برگه ای دربرگیرنده ی آگاهی های سودمند درباره ی جُستاری ویژه برای آگاهی عمومی

۲ ـ گند و گُه

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!